تمرینات ستاره سازان

ساختار پرورش همیشه جدا از ساختار آموزش می باشد پرورش همیشه پایه عملی و انتقال تجربه یا تجربی داشته و مهمتر آموزش در دل آن است . نگاه پرورشی همیشه با نظارت یک مربی یا منتور همراه است . در پرورش استعداد یابی و ستاره سازی فوتبال این موضوع پرورشی نمود بیشتری دارد تا حدی که اعتبار این حرفه بخش بزرگی از آن مدیون مربی است . آنچه در کارگاه های عملی پرورش تاجر الکترونیک رخ می دهد پرورشی رو به تعالی است .
بهترین استاد تجارت ال-حسین زینی وند استاد ت-تمرینات ستاره ساز-شرایط شرکت در ستاره س-بهترین استاد هوش مالی

نظری ثبت نشده است.