شاهرخ خان و سلمان خان

میکسی از کودکی تا به الان
میکس - شاهرخ خان - سلمان خان

لایک شد

هیچی اجی فدات شم

اجی جان.چی شدهههههههههههههههه

اجی چی

امی دنبال شدی فدات بیا تو کانالم اصل بده