خرد جنسی 23/ روایتِ یک روسپی!

مجموعه ی خرد جنسی.فصل توصیف. گفتگو و ارائه ی مددکاران، اساتید و محققان زیست جنسی جامعه ی ما. کاری از:یاسر عرب. قسمت بیستم و سوم. گفتگو با یک روسپی در مورد تجربه ی زیسته ی او.
سکس-رابطه جنسی-روسپی گری-روسپی-ایران و روسپیگری