مرد حامله ی ایرانی!

جدیدا تعداد مردان حامله ی ایرانی در حال زیاد شدن است...
حامله-مرد-زن-طنز-رادیوداد

شاید رفته رحم گذاشته

شاید طرف مشکل ژنتیک یا جنسی داشته...کسی چه میدونه؟!…

یا حضرت خدا

یا ابولفضل

چقدر خره