پروزار بزرگترین هواپیمای تاریخ

استراتولانچ که عنوان بزرگترین هواپیمای تاریخ را یدک می کشد بعد از مدت ها توسعه و آزمایش سرانجام در پایگاه هوایی موهاوی به پروار درآمد.
هواپیما-رکورد گینس-تکنولوژی

نظری ثبت نشده است.