یک قرار عاشقانه ۱۰ : خیانت ، طلاق ، سرطان

جایی برای صحبت از مهجور ترین بخش زندگی امروز بشر ؛ عشق
یک قرار عاشقانه-آیتار-عاشقانه-روزبه بمانی-سرطان