اسلایم های بامزه و خوشگل ★ ←دنبالـ=دنبالـ→

کپی به شرط دنبال^_^دنبال کن تا دنبال شی:) انفالو کن تا انفالو شی:))
slime-relax-satisfy

تو خودت نکردی کپی کردی ولی خوبه