خرد جنسی26/ جنونِ پیش از قاعدگی!/ مهناز ابراهیم پور

مجموعه ی خرد جنسی.فصل دوم توصیف. گفتگو و ارائه ی مددکاران، اساتید و محققان زیست جنسی جامعه ی ما.کاری از: یاسر عرب. قسمت بیست و ششم. ملال پیش دشتان، بستر جنون یا آفرینش زنان پیش از قاعدگی.
قاعدگی-سیکل قاعدگی-سلامت زنان-جامعه شناسی-ازدواج