رنگ پودري آلومينيوم

پروفيل هاي آلومينيوم با الياژ٦٠٦٣ در پروسه زيرسازي پودري، كرومات ميشوند و پس از آن وارد خط پودري ميشوند. در اين فرايند پروفيل ها توسط رنگ هاي پودري و باردار شدن پروفيل از جريان برق با رنگ پودري پوشش داده مي شوند. سپس در دماي ٢٠٠ تا ٢٢٠ درجه و زمان ١٠ دقيقه به بالا پخت رنگ صورت ميگيرد.
Powder Coating-Neda Niakan-ندا نياكان -آلومينيوم -Aluminium

نظری ثبت نشده است.