نوروزهای دهه ۶٠ با حسین علیزاده

در قسمت اول برنامه «گلچین ٩٨» پای صحبت های حسین علیزاده نشسته ایم تا از تجربه های نوروزی اش بگوید. در کارنامه علیزاده عنوان نوروز چندین بار تکرار شده است. از جمله قطعه های «نوروز ۶٢»،«نوروز ۶٣» و آلبوم «نوروز» که در سال ۶٩ از سوی رادیویی در کلن آلمان ضبط شده است. همچنین آروین صداقت کیش، پژوهشگر موسیقی هم از ویژگی های تجربه های علیزاده گفته است.
گلچین98-حسین علیزاده-نوروزهای-دهه 60

نظری ثبت نشده است.