بهرام شفیع درگذشت


بهرام شفیع-مجری-ورزش

روحت شاد