خدایا...میشه از من بگذری؟ - استاد حسین انصاریان

کدامیک ما را به بهشت می رساند؟ عبادت ما یا رحمت خدا؟ http://golab.erfan.ir/farsi/sound/newview/15286#s
شیخ حسین انصاریان-استاد انصاریان-انصاریان