مستند خانه سنگی

ابراهیم و بهزاد که به شدت درگیر بیماری اعتیاد هستند در خانه ای که از سنگ در بیابانهای اطراف شهر اراک برای خود ساخته اند زندگی میکنند.اتفاقاتی مسیر این دو رفیق بیست ساله را از هم جدا میکند. کد فیلم E65 ارسال به 3000081 چهارشنبه 26 تیر ساعت 19 https://festmostanad.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/2548
مستند-اعتیاد-اراک