فیلمی عالی از حیات وحش که در دنیای واقعی باید از آن عبرت گرفت

هنگامی که شما روی مسائل داخلی کوچک تمرکز کرديد از دیدن تهدیدهای بزرگتر که در محیط بیرون رخ میدهند، غافلید
عبرت-دنیای حقیقی-دنیای مجازی-تهدید-آهو

نظری ثبت نشده است.