"اوردوز" 27 | شخصیت خودشیفته یا نارسیستیک

شخصیت خودشیفته دررواشناسی تقسیم بندی های خاصی دارد.بعضی به خاطر توجهات بیش از حد والدین دچار این مشکل میشودودر بعضی دراثر تحقیر توسط والدین اتفاق میفته...که در بین افراد نمی تواند عدم داشتن هایش را بروز دهد پس درگیر فاصله با خود حقیقی اش می شود...
اوردوز-مهدی مسلمی فر-نارسیستیک-خودشیفته-پزشکی

خیلی خیلی عالی. متشکرم

عالی