ماه من - محمدرضا لطفی و حسین عمومی

کنسرت شوشتری، اجرای فلورانس ایتالیا گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
محمدرضا لطفی-حسین عمومی-شوشتری