شب ولادت امام حسین (ع) 1398 - دکلمه و شور - وانشد جیریل اگر سمت نجف بال پرش

98/01/19 - هیأت علمدار همدان - آقای اکبر بختیاری
اکبر بختیاری-دکلمه-شور-امیرالمومنین ع-هیأت علمدار همدان

نظری ثبت نشده است.