شیر پدالی معین با 70%کاهش مصرف آب وبدون دخالت دست

استفاده از شیر های پدالی معین جایگزینی مناسب برای شیر های چشمی با 70% صرفه جویی در مصرف آب و بدون دخالت دست
صرفه جویی-صرفه جویی در مصرف آب-بدون دخالت دست-شیر پدالی معین-شیر پدالی

نظری ثبت نشده است.