اکران 4- متاسفم که در این چهل سال اساسا کار فرهنگی انجام نشد، رسول صدرعاملی

در قسمبت چهارم اکران این برنامه میزبان رسول صدرعاملی و در مورد فیلم سال دوم دانشکده من صحبت خواهد شد. همچنین نقد و معرفی فیلم شیر شاه ۲۰۱۹ را شاهد خواهیم بود. دوفیلم کوتاه سرسام و کل به جز ساخته سید وحید حسینی نامی نقد و معرفی خواهند شد. این برنامه را با اجرای لاله صبوری جمعه ها ساعت 22 ببینید.
سال دوم دانشکده من-رسول صدرعاملی-برنامه اینترنتی اکران-ویشکا آسایش-شیرشاه 2019