کشتن


حیوانات

که چی بشه ؟؟ مثلا چه قشنگی ای داره این فیلم ؟؟