اسپید پینت من از داک

یکم سخت بود
اسپید پینت

شیپ یعنی زوج فرزندم

یعنی از کدوم بیشتر خوشم میاد من از دویی خوشم میاد

خواهش=)طرفدار کدوم شیپی

آره ازت ممنونم که منو باهاش آشنا کردی

واو داک تیلز فن شدی=|