گرفتن روی از باتری


آموزشی - علمی - اتشبازی - متفرقه

با گوگرد قاطی کنید و پودرفلش درست