دومین جشن بزرگ آپارات - تقدیر از برنامه سازان به زبان محلی: دزلیه یانه

دومین جشن بزرگ آپارات - تقدیر از برنامه سازان به زبان محلی، برنامه دزلیه یانه به زبان کردی هورامی
آپارات-جشن بزرگ آپارات-دزلیه یانه

بژی کورد

خیلی تبلیغ پخش میکنید چه رویی دارید....به روی خودتونم نمیذارید