نمک های آهن

نمکهای رنگی فلزات و تفاوت رفتار فلزات در واکنشها یکی از مباحث جذاب شیمی یازدهم است. به زبان ساده آن را بشنوید شیمی یازدهم
مهندس فرهاد حسنی-فرهاد حسنی-تدریس یک دقیقه ای شیمی-علی میرشاهی-farhad hasani

نظری ثبت نشده است.