حسینی بای و حمید معصومی نژاد درگیر سیل در مسابقه عصر جدید - شنبه خر است

حسینی بای و حمید معصومی نژاد درگیر سیل در مسابقه عصر جدید - شنبه خر است
شنبه خر است-حسینی بای-عصر جدید-طنز-دابسمش

خیلیییییییییی باحال بود خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ عالییییییییییییی

خیلیییییییییی باحال بود خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ عالییییییییییییی

خخخخخخخخخخخخخخخ عالی بود عالی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخ خیلی خوبه