پدر کوچر بیرکار، پسرم با صدای حسن زیرک درس می خواند(کردی)

برنامە آرتیکل برنامەای است بەزبان کردی و در هر قسمت بە موضوع و سوژه جالبی پرداخته می شود- هر یکشنبه با آرتیکل همراه باشید تصویر و تدوین: ریبوار محمودپور
کوچر بیرکار-ریبوار محمودپور