ارائه راهنمای شغلی متناسب با توانایی های فردی به شرکت کنندگان آزمون بخش خصوصی

دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی در برنامه پایش خبر داد: به تمام افراد شرکت کننده در این آزمون، راهنمای شغلی متناسب با توانایی های فردی داده می شود.
میزان گستران شریف-وزارت کار-آزمون استخدام بخش خصوصی

نظری ثبت نشده است.