متلک های سنگین جناب خان به حسن روحانی


متلک های سنگین-جناب خان-حسن روحانی

عالی

ایول خیلی خوب گفتی ولی چه فایده

عالی