قاطی ڪردن کلی اسلایم شفاف باهم★←دنبالـ=دنبالـ→

کپی به شرط دنبال:) دنبال=دنبال^_^
clear putty-slime ppay-slimes

دنبالی بدنبال کپی شد

وای چه گوگولی خیلی حال میده این کارو کنی^◇^