طبـقه بندی خوآهرآم ♥️

ایح:"] .. حتی خنده هآشم بآعث میشه بخندم:"] .. خنده هآش گولزهه گولززه مآمآن .. اوه شت .. چ میگفتم؟:/ .. آهآن:"] .. احتیآجی ب خیلیآتون نعرم:"] .. ریدم ب عتون .. همتون بِچ هستین:"] .. مآی بلآندین : گلسآ ♥️ .. بلآد سیسترم : لیندآ ♥️ .. خوآهرآی خونی تنیـم : آریآنآ ، ترسآ ، آرمآنآ ♥️ .. سیستر هآی خونـیم :(۳نفر:"] ) .. سیستر هآی تنیم : (۵ نفر:"] ♥️) .. ریل سیس: بی نهآیت ..
Harry-styles-louis-tomlinson-niall

هر کدوم صلاح میدونی ماری من❤

خوآهری بیآ تقدیمیت !! ♦️♥️♥️

♥♥

من ؟؟؟میشه خواهر خونی شیم ؟

عآشقتم من که‍ ! ^^ .. مآری :[ .. چرآ انقد تو کیوتی آخه‍ ؟! ♦♥♦