مخ زدن با لاک ناخن

با یه رنگ ناخن هم مخ می زنن این روزگاره؟؟؟
حسن ریوندی-لاک-ناخن

عالی