فصل شکوفه های گیلاس

This video is in Farsi and is about Cherry Blossom in Toronto. Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/amirftn/ Twitter: https://twitter.com/amirftn/ Facebook: https://www.facebook.com/amirftn.vlog/ Youtube: https://www.youtube.com/c/AmirFtn Website: https://www.amirftn.com Telegram: https://t.me/amirftn_vlog Aparat: https://www.aparat.com/amirftn
toronto vlog-canada vlog-ولاگ فارسی-مهاجرت به کانادا-زندگی در کانادا