دست و پای دخترا رو بست !

چالش بستن دست و پا یا چی؟! یه چالش خفن که فقط با آبرو دست و پنجه نیم میکنه!
چالش-چالشیا-کلیپ خنده-کلیپ ظنز-طنز