تصاویر هوایی از هیات عزاداران محمدیه نایین،امامزاده سلطان سید علی نایین

تصاویر هوایی از هیات عزاداران محمدیه نایین،امامزاده سلطان سید علی نایین روز شهادت امام رضا سال ۱۳۹۷
هیات - نایین - عزاداری - زنجیرزنی - مداحی