صمدی آملی انقلاب نه مال اصولگراست نه مال اصلاح طلب

مواضع سیاسی انقلابی عارف مجاهداستاد صمدی آملی
استاد صمدی آملی - كاروان انقلاب

نظری ثبت نشده است.