مکان ماشین اسپورت شده ی خفن در gta v


Gta - Gta v - Gta5

من نوبم؟!! خودت بسیاااار nooooob هستی داداچ

هر دوتون نوبید

خودت نوب تری!

نوب