مکان ماشین اسپورت شده ی خفن در gta v


Gta - Gta v - Gta5

این دوتا کجاشون نوبن ی سوال جدی هرکی گفت نوب به دو تاشون من تمام جدشون گاییدم

خدا شفا بده

shut up بابا

you nob is gta fuch you beach nob

من نوبم؟!! خودت بسیاااار nooooob هستی داداچ