طنز مردان آهنین.فرق بین ورزشکار های با تکنیک و معتاد های با پیکنیک


علی آقا ترک-مردان آهنین-کلیپ فان ترکی -ترک-آذربایجان

هر کسی که کانال ما را دنبال کند ما هم کانال او را دنبال می کنیم. ما کانال شما را دنبال می کنیم شما ها کانال ما را دنبال کنید.