بهترین اسمها نزد الله سبحانه و تعالی | سخنرانی شیخ محمد صالح پردل

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمده اند احب الاسما الله محبوب ترین اسما نزد الله سبحانه و تعالی برای پسر 2 اسم است :...... شیخ محمد صالح #پردل #
فارسی-بهترین اسم-انتخاب اسم-اسم

نظری ثبت نشده است.