28 صفر، روز رحلت پیامبر اکرم تسلیت باد


we love muhammad-28 صفر-پیامبر

رحلت نیس آقا شهادته شهادت!

چرا از واژه رحلت برای پیامبری که قطعا به شهادت رسیده استفاده میکنید؟؟

البته شهادت