خشونت های عجیب و غریب په په در رئال!

په په، مدافع پرتغالی که سال ها در رئال توپ می زد، خشونت های عجیب و غریب بعضا خطرناکی داشت که در این ویدئو نگاهی داریم به آن ها.
په په-رئال مادرید-پرتغال-لالیگا-ورزشی فوتبال اسپانیا

نظری ثبت نشده است.