معرفی مقصرین سیل در دروازه قرآن شیراز

مقصران اصلی سیل شیراز چه نهادهایی هستند؟
سیل شیراز-دروازه قرآن-معرفی مقصر

نظری ثبت نشده است.