جدید آموزش جوشکاری به زبان فارسی

سرفصلهای این ویدئو : فرق اتصال الکترود مثبت با الکترود منفی ، طریقه ایجاد خال جوش و خط جوش ،طریقه جوشکاری دو قوطی ،آموزش جوشکاری قطعات نازک ، اموزش زاویه صحیح الکترود و ایده های جالب و کاربردی جوشکاری
آموزش-جوشکاری-ساخت-خیلی جالبه حتما ببینید از دست نده-ایده جالب