بازی کردن با اسلایم


..،

از همه فیلم گرفتی چرا از خودت نگذاشتی

همه دختر بودید

باش

سلام دویتان لایک شد دنبالی بدنبال

وقتی روزی سه بار ظرف شدی شیشه هارو پاک کردی جارو برقی کشیدی و گردگیری کردی و لباسا رو پهن کردی غذا پختی دیگه وقت ولو شدن نداری ایشالله میرسه بره سره خونه خودت همین وعضه