بازی کردن با اسلایم


..،

باش

سلام دویتان لایک شد دنبالی بدنبال

وقتی روزی سه بار ظرف شدی شیشه هارو پاک کردی جارو برقی کشیدی و گردگیری کردی و لباسا رو پهن کردی غذا پختی دیگه وقت ولو شدن نداری ایشالله میرسه بره سره خونه خودت همین وعضه

ما همیشه ولو هستیم

چرا همه ولو هستن