روایت پیمان زند از روز اول جنگ در بوشهر

پایگاه ششم شکاری بوشهر
مستند