دوستاران آوای طبیعت استان تهران www/ngo22.ir

عمل کرد دوستاران آوای طبیعت استان تهران www/ngo22.ir هیات مدیره 1- فرهار مقیمی رئیس هیات مدیره 2- محمد شرافت مدیر عامل 3- فاطمه عربشاهی نائب رئیس 4- ابراهم محمدی خزانه دار 5-سید حمیدخلفی عضوهیات مدیره 6- مهدی فرقانی پور عضو هیات مدیره 7- سکینه علی اکبری هیات مدیره 8-شبنم حکمت جو باررس 9-سیامک چهارمحالی بازرس عضو 10- مهران فرقان پورعضو هیات تهیه کننده / مهندس شرافت اول اردیبهشت 1397
دوستاران اوای طبیعت ا

نظری ثبت نشده است.