تعقیب و گریز مخفیانه لیلا حاتمی

از من میپرسید چی از این کار بهم میرسه؟ اما همه تون دوست دارید جای من باشید و از نزدیک بازیگرا رو ببینید! نزدیک مثل یه تعقیب و گریز مخفیانه؛ اونم پشت سر بازیگری مثل لیلا حاتمی
لیلا حاتمی-نهنگ آبی-فریدون جیرانی

افرین, لاییییییک برتوگواراباد..