بهرام شفیع

ویدئویی خاطره انگیز از گزارش زنده یاد بهرام شفیع
بهرام شفیع-روزنامه اصفهان امروز-گزارش قدیمی فوتبال

نظری ثبت نشده است.