تنبیه بدنی معلم همدانی به اسم شوخی !؟

انکار معلم
تنبیه بدنی-همدان-تنبیه

نظری ثبت نشده است.