مکالمه واقعی خلبان جنگنده فانتوم با مرکز کنترل پرواز و ساقط کردن میراژ عراقی

مکالمه واقعی خلبان جنگنده فانتوم با مرکز کنترل پرواز و ساقط کردن میراژ عراقی در دوران جنگ
فانتومهای ایرانی-خلبانان ایرانی-جنگ ایران و عراق-شکار جنگنده های عراقی-ساقط شدن جنگنده میراژ عراق

عالی