جای شما در جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران خالیست!

جهت ثبت نام در جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران با ۱۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی به صفحه https://irangamecup.com/ticket مراجعه کنید.
جام قهرمانان بازی